Đất đấu giá do UBND cấp quận, huyện tổ chức bán công khai

Đất đấu giá do UBND cấp quận, huyện tổ chức bán công khai

Đất đấu giá do UBND cấp quận, huyện tổ chức bán công khai